Algemene verkoopvoorwaarden

TextMaster is een website waarmee particuliere en professionele klanten (hierna de ‘Klanten’ of de ‘Klant’) diensten kunnen aankopen om documenten of de inhoud van websites (hierna de ‘Teksten’ of de ‘Tekst’) te laten vertalen, verbeteren of schrijven (deze drie begrippen worden hierna aangeduid als de ‘Diensten’) door auteurs van wie de bekwaamheid door TextMaster beproefd is (hierna de ‘Auteurs’).

Het gebruik van de Diensten en websites van TextMaster (hierna ‘TextMaster’, ‘TextMaster.com’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) door u (hierna de ‘Klant’, ‘u’ of ‘uw’) is onderworpen aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna de ‘Voorwaarden’) en aan het Privacybeleid van TextMaster.

TextMaster en de Klant worden hierna gezamenlijk aangeduid als de ‘Partijen’ en afzonderlijk als een ‘Partij’.

Wettelijke bepalingen

Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:  TextMaster SAS
Maatschappelijke zetel: 69 rue de Richelieu, 75002 Paris, Frankrijk
Rechtspersonenregister:  Parijs 793 105 016
Maatschappelijk kapitaal:  998.650 euro
e-mail:  contact@textmaster.com
Telefoon: +31 85 88 83 484

Verantwoordelijke uitgever:  Benjamin du Fraysseix

Host: Amazon AWS Ireland
Adres: One Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4

Aanvaarding van de voorwaarden

Door in te schrijven voor de op deze website aangeboden Diensten, aanvaardt u deze Voorwaarden. Indien u Diensten bestelt voor rekening van een vennootschap of enige andere rechtspersoon, moet u de wettelijke vertegenwoordiger daarvan zijn of de uitdrukkelijke toelating daartoe hebben verkregen.

Wij behouden ons het recht voor om in geval van schending van deze Voorwaarden of enig ander recht van TextMaster uw account als Klant af te sluiten en alle nodige maatregelen te nemen om onze belangen te vrijwaren.

TextMaster behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wanneer dat gebeurt, plaatsen wij de nieuwe Voorwaarden onmiddellijk online. Wanneer u na publicatie van de bijgewerkte Voorwaarden van de door TextMaster aangeboden diensten gebruikmaakt, wordt u geacht die volledig en zonder voorbehoud te aanvaarden.

Dit document is een Nederlandse vertaling van de in het Frans opgestelde originele versie van de Voorwaarden van TextMaster. Indien er verschillen zijn tussen deze tekst en de originele versie van de Voorwaarden van TextMaster, heeft de Franse versie voorrang.

Omschrijvingen van de diensten

Vertaling

Vertaling is een dienst waarmee op basis van een in een bepaalde taal opgestelde originele Tekst, diezelfde Tekst in een andere taal kan worden verkregen. De Auteur gaat een middelenverbintenis aan om, voor zover als mogelijk en rekening houdend met de culturele en taalkundige nuances van de doeltaal, de algemene strekking, de indeling van informatie en het taalgebruik zo getrouw mogelijk te weerspiegelen.

Proofreading

Proofreading is een dienst waarmee de Klant een Tekst kan voorleggen aan een Auteur, opdat die alle fouten en gebreken erin zou verbeteren. Bij proofreading wordt gekeken naar de gebruikte woordenschat, grammatica, spelling, interpunctie en zinsbouw. De Klant kan ook vragen om de structuur en stijl van de Tekst te wijzigen, mits hij het daarop afgestemde aanbod selecteert. Zo niet zal de Auteur niet verplicht zijn over te gaan tot wijzigingen van de structuur en stijl van de Tekst. Zo hij dit wenst, kan de Klant de Auteur vragen om zijn controle te beperken tot een of meer van die punten. In dat geval moet hij dat zo duidelijk mogelijk toelichten in de beschrijving van zijn initiële aanvraag.

Copywriting

Copywriting is een dienst waarmee een originele Tekst over een bepaald thema en voor een specifiek doeleinde kan worden verkregen. Op basis van de initiële aanvraag doet de Auteur de nodige opzoekingen over het te behandelen onderwerp en schrijft hij vervolgens een Tekst die beantwoordt aan de opgegeven criteria inzake het verwachte aantal woorden of het gewenste taalgebruik.

Gebruik van de diensten

Oorspronkelijke aanvraag (briefing)

      1. Vertaal en Proofreading Service

De Klant kan TextMaster een document, gegevens uit een database of een losse tekst voorleggen en daarbij uitleg geven over wat hij van de Auteur verwacht (hierna samen de ‘Initiële Aanvraag’).

De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat het tarief van TextMaster is gebaseerd op het door TextMaster geraamde of door de Klant in zijn Initiële Aanvraag meegedeelde aantal woorden en niet op het na uitvoering van de Dienst door de Auteur aan de Klant meegedeelde definitieve aantal woorden.

      2. Copywriting

Voor elk project moet de Klant een aantal gegevens vermelden die de Auteur duidelijk maken wat er van hem wordt verwacht (hierna de ‘Initiële Aanvraag’).

Daarbij wordt overeengekomen dat:

 • Het verwachte aantal woorden moet worden gelezen met een marge van +/- 10% (wanneer een tekst van 500 woorden wordt besteld, mag de Auteur een tekst tussen 450 en 550 woorden leveren). Indien de Klant om een maximaal of minimaal aantal woorden verzoekt, moet de Auteur de door de Klant opgegeven aantallen in acht nemen.
 • Met de optie ‘Kernwoorden’ kan de Klant de Auteur een reeks woorden of uitdrukkingen geven die hij in de Tekst moet opnemen en vermelden hoe vaak zij in de tekst moeten voorkomen. De kernwoorden worden bepaald door de Klant en moeten worden vermeld in de doeltaal (als de tekst bijvoorbeeld wordt vertaald van het Engels naar het Italiaans, moeten de kernwoorden worden opgegeven in het Italiaans). Bovendien zijn de kernwoorden hoofdlettergevoelig om de woordentelling zo nauwkeurig mogelijk te maken (zo moet bijvoorbeeld de afkorting van ‘search engine marketing’, SEM, met hoofdletters worden geschreven om te vermijden dat het systeem deze combinatie van letters zou tellen als een kernwoord wanneer ze voorkomt in een langer woord, zoals in ‘semantiek’).

  3. Alle Diensten

TextMaster levert alle redelijke inspanningen om een Dienst van goede kwaliteit te leveren, die overeenstemt met de Initiële Aanvraag van de Klant.

De Klant stemt ermee in dat, indien hij het aantal woorden onderschat, TextMaster hem een prijstoeslag in rekening kan brengen en verbindt zich ertoe om die zonder voorbehoud te betalen.

Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn wordt ontvangen, kan TextMaster de bestelling annuleren en de Klant de reeds gestorte bedragen terugbetalen. Indien de Auteur de opdracht reeds is gestart, blijft het volledige bedrag van de Dienst verschuldigd aan TextMaster.

Bestelregels

De Klant mag nooit:

 • een tekst bestellen die de universele en individuele rechten van een rechtspersoon of natuurlijke persoon kan schenden;
 • de Auteur vragen om lasterlijke of beledigende uitlatingen jegens een rechtspersoon of een levende of overleden natuurlijke persoon te schrijven;
 • een Tekst bestellen die in strijd is met de goede zeden, die geweld, haat of racisme goedpraat of die wordt beschouwd als onwettig of strijdig met de openbare orde;
 • vragen om auteursrechtelijk beschermde werken te vertalen (zoals een boek).

De Klant verbindt zich ertoe om, indien derden de aansprakelijkheid van TextMaster zouden inroepen als gevolg van een schending van een van deze verbodsbepalingen door de Klant, TextMaster in overeenstemming met artikel 9 hierna te vrijwaren.

TextMaster behoudt zich het recht voor om de uitvoering van enige Dienst die onder een van voorgaande verbodsbepalingen valt te weigeren of annuleren en de Klant de reeds uitgevoerde betaling terug te storten na aftrek van het bedrag voor het reeds uitgevoerde deel van de Dienst en de door TextMaster in dit verband geleden schade.

Externe teksten en links

U verklaart de volledige aansprakelijkheid te dragen voor de documenten en informatie die u de Auteurs via TextMaster verstrekt (gezamenlijk de ‘Externe teksten’ en ‘Externe links’).

Gezien het volume uitgewisselde informatie kan TextMaster niet aansprakelijk worden gesteld voor de nauwkeurigheid en de wettigheid van de via zijn platform verspreide Teksten.

U verbindt zich ertoe uitsluitend Externe teksten en Externe links te verzenden:

 • die waarheidsgetrouw en niet lasterlijk zijn;
 • waarop u alle rechten bezit, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten, of waarvan u vrij gebruik kunt maken in het kader van de Diensten van TextMaster;
 • die vrij zijn van enige vorm van virussen, scripts of programma’s;
 • die alle geldende wetgeving in acht nemen.

Uw Externe teksten en Externe links zijn onderworpen aan onze regels voor verzending naar de Auteurs die in onze Voorwaarden zijn uiteengezet. TextMaster behoudt zich het recht voor om deze regels te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Bovendien behoudt TextMaster zich het recht voor om:

 • verzending van uw Externe teksten en Externe links te weigeren of deze pas te verzenden na kleine correcties of wijzigingen;
 • te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving Externe teksten of Externe links van zijn platform te verwijderen.

TextMaster kan Externe teksten en Externe links alleen van zijn eigen platform verwijderen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verwijdering of niet-verwijdering van uw Externe teksten en Externe links van websites van derden waarover wij geen enkele zeggenschap uitoefenen.

TextMaster levert alle redelijke inspanningen om uw Externe teksten en Externe links zo snel mogelijk naar de Auteurs te verzenden. Fouten die in uw Externe teksten en Externe links worden vastgesteld, kunnen niet door TextMaster worden rechtgezet. Als u in een Externe tekst of een Externe link een fout vaststelt, moet u indien mogelijk de bestelling annuleren en een nieuwe bestelling plaatsen. Indien een opdracht annuleren niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat deze reeds is toegewezen aan een Auteur), moet u de kosten daarvoor nog steeds betalen.

De Externe teksten en Externe links die u publiceert, mogen in geen geval gegevens bevatten (naam, e-mailadres, telefoon- of faxnummer, postadres enz.) waarmee de Auteurs met u contact kunnen opnemen of u rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren.

Uitvoeringstermijn van de diensten

Behoudens uitdrukkelijk overeengekomen tussen de Partijen, gaat TextMaster geen enkele verbintenis ten aanzien van de termijn voor uitvoering van de Diensten aan.

De op de website van TextMaster vermelde termijnen zijn indicatief en afhankelijk van verschillende factoren waartoe TextMaster zich niet kan verbinden, zoals het volume van de Tekst van een project, de complexiteit van het behandelde onderwerp, de beschikbaarheid van de Auteurs enz.

TextMaster verbindt zich er daarentegen toe om alle redelijke middelen in te zetten om zo snel mogelijk aan de vraag van de Klant te voldoen.

Toewijzing van opdrachten aan auteurs

TextMaster verbindt zich ertoe de projecten toe te wijzen aan de Auteurs die voldoen aan de criteria die de Klant in de Initiële Aanvraag heeft vastgelegd, in het bijzonder wat betreft het gevraagde deskundigheidsniveau (‘Standard’, ‘Enterprise’ of ‘Expert’).

De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat TextMaster zich het recht voorbehoudt om de bestelde Dienst te annuleren en het gestorte bedrag aan de Klant terug te betalen indien geen Auteurs beschikbaar zijn om de gevraagde Dienst uit te voeren.

De Klant stemt er tevens mee in dat hij in dit verband geen enkele schadevergoeding kan eisen.

Goedkeuring van de tekst

De Klant heeft tussen de 7 en 14 kalenderdagen na de levering van een Tekst door een Auteur om na te gaan of die Tekst aan zijn Initiële Aanvraag beantwoordt. Deze periode kan worden verlengd in het geval van een kwaliteitscontrole.

Indien de Klant de door de Auteur geleverde Tekst niet binnen die termijn goedkeurt, wordt die automatisch geacht zonder voorbehoud te zijn goedgekeurd. De toepassing van deze voorwaarde is volstrekt onherroepelijk.

Als u van mening bent dat de geleverde Tekst niet volledig aan uw verwachtingen voldoet, kunt u de Auteur vragen om die te herwerken. In dat geval verbindt u zich ertoe om in uw overleg met de Auteur zo nauwkeurig mogelijk te zijn om het herwerken van de Tekst zo eenvoudig mogelijk te maken.

Bij een vraag tot herwerking staat de Klant rechtstreeks in contact met de Auteur door middel van een intern berichtensysteem van TextMaster. Met betrekking tot die berichten wordt overeengekomen dat:

 • het de Klant, in overeenstemming met artikel 3.9 van deze Voorwaarden, strikt verboden is om te trachten op enige wijze de contactgegevens van de Auteur te achterhalen teneinde met hem contact op te nemen buiten de door TextMaster verstrekte omgeving om;
 • TextMaster op elk ogenblik en zonder enige beperking toegang heeft tot deze berichten om op te treden als bemiddelaar of het goede verloop van de contacten tussen de Klant en de Auteur te controleren.

 

Als de Klant van mening is dat de Auteur zijn Initiële Aanvraag niet in acht heeft genomen, kan hij een Tekst weigeren. Wanneer een weigeringsprocedure wordt opgestart, bestudeert een derde partij als bemiddelaar of de weigering van de Klant terecht is.

 • als de bemiddelaar oordeelt dat de weigering van de Klant terecht is, wordt de bestelling zonder extra kosten voor de Klant onmiddellijk opnieuw geplaatst bij een andere Auteur;
 • als de bemiddelaar het verzoek van de Klant afwijst, kan de Tekst worden beschouwd als goedgekeurd of kan de bemiddelaar de Auteur vragen om enkele wijzigingen aan te brengen, zodat de Tekst beantwoordt aan de Initiële Aanvraag van de Klant.

Als een Auteur van mening is dat de vragen tot herwerking van de Klant gelet op de Initiële Aanvraag niet gegrond zijn, kan hij om de tussenkomst van een bemiddelaar verzoeken. Die zal de Initiële Aanvraag van de Klant, de door de Auteur geleverde Tekst en de verschillende contacten en herwerkingen analyseren.

 • als de bemiddelaar oordeelt dat het verzoek van de Auteur terecht is, wordt de Tekst automatisch beschouwd als toereikend, zonder dat de Klant dat op enige wijze kan betwisten;
 • als de bemiddelaar oordeelt dat de vragen tot herwerking van de Klant terecht zijn, is de Auteur verplicht om zijn werk verder te zetten tot volledig aan de wensen en de Initiële Aanvraag van de Klant is voldaan.
Downloaden van de tekst

Nadat de productie is voltooid en de goedkeuring van de Klant is verkregen, blijft de geproduceerde en goedgekeurde Tekst gedurende minstens 2 maanden beschikbaar om te worden gedownload van de Website of via de API.

TextMaster kan niet aansprakelijk worden gesteld indien zich bij de overdracht van de servers van TextMaster naar het werkstation van de Klant een probleem voordoet.

TextMaster kan in geen geval gedwongen worden om specifieke tools en diensten te ontwikkelen om de indeling van documenten aan te passen aan het systeem van de Klant.

Geheimhouding

TextMaster levert alle redelijke inspanningen om de geheimhouding van uw Teksten te waarborgen.

Alle Auteurs van TextMaster zijn immers een geheimhoudingsverbintenis aangegaan.

Bovendien wordt het platform van TextMaster beveiligd door een digitaal SSL-certificaat, waarmee de gebruikers kunnen worden geauthenticeerd en de contacten kunnen worden versleuteld met behulp van een identificatiecode.

Anonimiteit

Het systeem van TextMaster is zodanig opgevat dat u noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks de identiteit van een Auteur kunt achterhalen. Dienovereenkomstig verbindt u zich ertoe om alle teksten en contacten tussen u en de Auteurs anoniem te houden en in geen geval te trachten een Auteur ertoe aan te zetten om met u samen te werken buiten het platform van TextMaster om.

Indien dit toch gebeurt, verbindt de Klant zich ertoe om TextMaster per inbreuk een schadevergoeding van vijfduizend euro (€ 5.000) te betalen.

Betaling en facturering


Algemeen

1. Tarieven

Het tussen de Partijen geldende tarief wordt op het ogenblik van de Initiële Aanvraag bij TextMaster opgegeven en aan de Klant vermeld. Het opgegeven tarief zegt evenwel niets over de tarieven in de toekomst. TextMaster kan zijn tarieven eenzijdig wijzigen, meer bepaald door in de loop van het jaar nieuwe tarieven te publiceren.

Tariefwijzigingen worden niet aan de Klanten betekend en gaan in vanaf het ogenblik van publicatie op de website van TextMaster.

 

2. Referentiemunt: de Euro

De referentievaluta van TextMaster is de euro (€).

TextMaster biedt een wisselsysteem aan waarmee Klanten die zich inschrijven voor lokale versies van de diensten, kunnen betalen in een andere valuta dan de euro.

Er wordt overeengekomen dat de wisselkoers vrij wordt bepaald door TextMaster en in geen geval kan worden betwist. Zij kan te allen tijde worden gewijzigd, zonder dat de Klanten daar specifiek over moeten worden ingelicht.

 

3. Betalingsvoorwaarden

U kunt facturen van TextMaster betalen per bankkaart, overschrijving of PayPal.

Vervolgens plaatst u uw opdrachten op TextMaster met behulp van een gekocht of gekregen tegoed:

 • Gekocht tegoed :

TextMaster werkt met vooraf aangekocht tegoed, waarmee vervolgens de uitvoering van de Diensten kan worden besteld.

De aankoop van een tegoed legt geenszins het tarief vast en de Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat TextMaster te allen tijde vrijelijk zijn tarieven kan wijzigen, zelfs nadat de rekening van een Klant werd gecrediteerd. Het tegoed behoort geenszins aan de Klanten toe en vormt louter een digitaal beheerinstrument.

In het kader van specifieke overeenkomsten kunnen sommige facturen uitzonderlijk worden uitgeschreven na uitvoering van de Diensten. De Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de Klant zich ertoe verbindt elke in het kader van bij TextMaster aangekocht tegoed ontvangen factuur te betalen.

Het tegoed kan worden gebruikt gedurende 365 dagen na de datum van aankoop. De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat het tegoed na afloop van deze periode zijn waarde verliest en uit zijn account wordt verwijderd. De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in geen klachten te uiten over het verstrijken van dit tegoed.

De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat TextMaster volledig naar eigen goeddunken beslist over een eventuele uitzonderlijke verlenging van het tegoed.

Het is niet mogelijk om het tegoed te gebruiken op een andere website dan TextMaster of een van zijn verbonden ondernemingen of partners.

Er wordt overeengekomen dat het tegoed na aankoop geenszins kan worden geruild voor geld en dat het niet terugbetaalbaar is.

TextMaster schrijft voor elke aankoop door de Klant een factuur uit. Die factuur dient als bewijs en geldt als referentie in geval van een eventueel boekhoudkundig geschil tussen TextMaster en de Klant.

 • Ontvangen tegoed (promotiecode):

In het kader van een promotiecode ontvangen tegoed heeft een geldigheidsduur van 3 maanden. Na afloop van deze periode verliest het tegoed zijn waarde en wordt het uit uw account verwijderd. Ongebruikt tegoed kan na de vervaltermijn op geen enkele wijze worden verlengd.

 

4. Betalingstermijnen

De facturen van TextMaster zijn te betalen bij ontvangst of binnen de eventueel met TextMaster overeengekomen termijn.

TextMaster behoudt zich het recht voor om voor elk op de vervaldag niet betaald bedrag de Klant nalatigheidsinteresten in rekening te brengen ten belope van de rentevoet die de Europese Centrale Bank bij haar recentste herfinancieringstransactie heeft gehanteerd, verhoogd met tien (10) procentpunten, en die te berekenen en cumuleren vanaf de eerste dag van betalingsachterstand.

 

5.  Schuldvergelijking

De Klant verleent TextMaster (en desgevallend zijn dochterondernemingen, partners of verbonden ondernemingen) uitdrukkelijk de toestemming om de vorderingen en schulden die het jegens de Klant kan hebben of verschuldigd kan zijn, te verrekenen.

 

Belasting over de toegevoegde waarde

TextMaster is een vennootschap naar Frans recht, maar kan factureren via vestigingen in de diverse landen waar TextMaster een commerciële activiteit uitoefent. Als dusdanig passen wij de beginselen toe uit het Franse Wetboek op de btw, dat voorrang heeft voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde op nationaal, Europees en mondiaal niveau.

TextMaster kan verplicht zijn de btw-plichtigheid van iedere Klant te controleren. De Klant verbindt zich ertoe om TextMaster op eenvoudig verzoek de verschillende documenten te verstrekken die het nodig heeft om zijn account als Klant te staven.

De Klant verbindt zich ertoe om waarheidsgetrouwe en volledige informatie te verstrekken over de juridische en fiscale identiteit van zijn natuurlijke persoon of van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt, in het bijzonder wat betreft zijn btw-plichtigheid. Indien blijkt dat zulks niet het geval was, kan TextMaster alle procedures inleiden die het noodzakelijk acht om de situatie te regulariseren, tot en met de volledige of gedeeltelijke schrapping van de door de Klant verworven tegoeden of gerechtelijke vervolging.

TextMaster behoudt zich het recht voor om deze regel met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde aan te passen aan wijzigingen in de Franse, nationale en Europese regelgeving.

Auteurs- en exploitatierechten


Vertaling en proofreading

TextMaster draagt onderstaande rechten op de door en met behulp van de middelen van TextMaster geproduceerde en door de Klant daadwerkelijk betaalde Teksten op niet-exclusieve wijze, onbeperkt in de tijd en wereldwijd over aan de Klant:

 • reproductierecht: het recht om kopieën van het werk te maken en verspreiden, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel tijdelijk als blijvend, zowel volledig als gedeeltelijk;
 • exploitatierecht: het recht om de Tekst te gebruiken, verspreiden, wijzigen, vertalen, bewerken, verkopen, registreren, deponeren en exploiteren in alle bestaande en toekomstige vormen (website, dvd, reclamebrochure, persbericht enz.);
 • recht op mededeling aan het publiek: het recht om de tekst zichtbaar voor iedereen en om het even waar weer te geven en te exploiteren via om het even welk kanaal en in om het even welke vorm (materieel, digitaal enz.) zonder enige beperking, inclusief op een website;
 • distributierecht: het recht om de verspreiding onder het publiek, door verkoop of anderszins, van het originele werk of kopieën daarvan toe te staan of te verbieden;
 • recht op overdracht en verkoop: het recht om te aanvaarden of weigeren om tegen zelf gekozen voorwaarden de rechten op de Teksten volledig of gedeeltelijk te verkopen;
 • recht op tijdelijke technische reproductie: het recht om de tijdelijke en voorbijgaande of incidentele verspreiding en reproductie van de Tekst toe te staan;
 • afstand van het recht van aanhaling: u bent niet verplicht de voornaam, de naam, de initialen of enig ander element aan de hand waarvan de Auteur kan worden geïdentificeerd, te vermelden.

 

De overdracht van elk van deze rechten wordt rechtsgeldig geacht vanaf het ogenblik waarop de Klant de met TextMaster overeengekomen vergoeding heeft betaald, met dien verstande dat die betaling wordt geacht te zijn goedgekeurd wanneer het tegoed wordt gedebiteerd na goedkeuring van de Tekst.

De Klant stemt er niettemin uitdrukkelijk mee in dat TextMaster eigenaar blijft van de vertaalde Tekst die het aan de Klant heeft geleverd. Die Tekst kan door TextMaster immers worden hergebruikt bij het leveren van vertaaldiensten.

Er wordt overeengekomen dat de door TextMaster ontwikkelde verrijkte Teksten, met inbegrip van de door TextMaster samengestelde vertaalgeheugens en woordenlijsten, behoudens andersluidend akkoord tussen de partijen het exclusieve eigendom van TextMaster blijven.

Er wordt eveneens overeengekomen dat de Klant bepaalde rechten op de door de Klant aan TextMaster voorgelegde Tekst, met inbegrip van de Teksten, de vertaalgeheugens en de woordenlijsten, op niet-exclusieve wijze, onbeperkt in de tijd en wereldwijd overdraagt aan TextMaster. Die Tekst kan door TextMaster immers worden hergebruikt bij het leveren van vertaaldiensten. Deze rechten omvatten:

 • reproductierecht: het recht om kopieën van delen van het werk te maken en verspreiden, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel tijdelijk als blijvend, met dien verstande dat TextMaster het werk niet in zijn geheel mag reproduceren;
 • recht op tijdelijke technische reproductie: het recht om de tijdelijke en voorbijgaande of incidentele verspreiding en reproductie van de Tekst toe te staan.
Copywriting

TextMaster draagt onderstaande rechten op de door en met behulp van de middelen van TextMaster.com geproduceerde Teksten exclusief, onherroepelijk, onbeperkt in de tijd en wereldwijd over aan de Klant:

 • reproductierecht: het recht om kopieën van het werk te maken en verspreiden, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel tijdelijk als blijvend, zowel volledig als gedeeltelijk;
 • exploitatierecht: het recht om de Tekst te gebruiken, verspreiden, wijzigen, vertalen, bewerken, verkopen, registreren, deponeren en exploiteren in alle bestaande en toekomstige vormen (website, dvd, reclamebrochure, persbericht enz.);
 • recht op mededeling aan het publiek: het recht om de tekst zichtbaar voor iedereen en om het even waar weer te geven en te exploiteren via om het even welk kanaal en in om het even welke vorm (materieel, digitaal enz.) zonder enige beperking, inclusief op een website;
 • exclusief distributierecht: het recht om de verspreiding onder het publiek, door verkoop of anderszins, van het originele werk of kopieën daarvan toe te staan of te verbieden;
 • recht op overdracht en verkoop: het recht om te aanvaarden of weigeren om tegen zelf gekozen voorwaarden de rechten op de Teksten volledig of gedeeltelijk te verkopen;
 • recht op tijdelijke technische reproductie: het recht om de tijdelijke en voorbijgaande of incidentele verspreiding en reproductie van de Tekst toe te staan;
 • afstand van het recht van aanhaling: u bent niet verplicht de voornaam, de naam, de initialen of enig ander element aan de hand waarvan de Auteur kan worden geïdentificeerd, te vermelden.
 • De overdracht van elk van deze rechten wordt rechtsgeldig en onherroepelijk geacht vanaf het ogenblik waarop de Klant de met TextMaster overeengekomen vergoeding heeft betaald, met dien verstande dat die betaling wordt geacht te zijn goedgekeurd wanneer het tegoed wordt gedebiteerd na goedkeuring van de Tekst.

Aansprakelijkheid van TextMaster

TextMaster wijst elke aansprakelijkheid voor de via zijn Diensten geschreven, verbeterde of vertaalde Teksten af. Desgevallend zal TextMaster de bevoegde autoriteiten de gegevens verstrekken van de Auteur die verantwoordelijk is voor een gewraakte Tekst.

U stemt ermee in dat u de Diensten gebruikt ‘as is’ en aanvaardt dat die Diensten u als dusdanig en onder voorbehoud van beschikbaarheid worden aangeboden. TextMaster garandeert in het bijzonder in geen geval:

 • dat het gebruik van de Diensten zal overeenstemmen met uw vereisten;
 • dat het gebruik van de Diensten zal verlopen zonder onderbreking en te allen tijde mogelijk, gegarandeerd en vrij van fouten zal zijn;
 • dat alle informatie die wordt verkregen als gevolg van het gebruik van de Diensten, nauwkeurig of betrouwbaar zal zijn;
 • dat gebreken in de werking of beschikbaarheid van de Diensten zullen worden rechtgezet.

Bovendien sluit TextMaster nadrukkelijk alle garanties en waarborgen van alle aard uit, zowel expliciet als impliciet, met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, garanties en impliciete waarborgen van verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald gebruik en afwezigheid van plagiaat.

Bij wijze van bijkomende voorzorg doet TextMaster voor de Dienst Copywriting evenwel een beroep op Copyscape om te controleren of de door de Auteurs geleverde Teksten niet reeds bestaan of werden overgenomen uit door Google geïndexeerde teksten. TextMaster kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele gebrekkige werking van Copyscape.

TextMaster kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, toevallige, bijzondere, gevolg- of punitieve schade, ongeacht hoe die werd veroorzaakt of op welke wijze de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, winstderving (direct of indirect), verlies van bekendheid of reputatie, verlies van gegevens dat u kunt lijden, kosten voor de levering van plaatsvervangende goederen of diensten of enig ander immaterieel verlies.

De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat de aansprakelijkheid van TextMaster in geen geval en ongeacht de aard van de geleden schade meer kan bedragen dan het door de Klant voor de uitvoering van de Dienst in kwestie betaalde bedrag.

Toegang tot de diensten

U mag de Diensten niet gebruiken met behulp van enig ander geautomatiseerd systeem dan de API van TextMaster. De Dienst monitoren, kopiëren of gebruikers omleiden met behulp van robots, spiders of andere automatische systemen om gegevens te onderscheppen zonder schriftelijke uitdrukkelijke toelating van onzentwege, is verboden (uitgezonderd voor alle zoekmachines en publieke archiveringssystemen zonder winstoogmerk). Accounts aanmaken met behulp van robots of andere geautomatiseerde systemen, is verboden.

Sluiting van een rekening en blokkering van een rekening

Suiting van de account

U kunt uw account te allen tijde sluiten door ons daar via het contactformulier om te verzoeken.

Een verzoek om een account te sluiten is slechts geldig wanneer het wordt verzonden via het contactformulier.

U kunt in geen geval vragen om teruggave van het nog beschikbare tegoed op uw account op het ogenblik dat uw account wordt gesloten. Dat tegoed is definitief verloren.

Blokkering van de account

TextMaster behoudt zich het recht voor om, wanneer het fraude vermoedt, de account van de Klant in kwestie te blokkeren voor zolang als nodig is voor de controles ter zake. In overeenstemming met artikel 4 stemt de Klant ermee in dat TextMaster in dat geval niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de niet-naleving van de termijn voor uitvoering van de Diensten.

Aansprakelijkheid van de Klant

U verbindt zich ertoe TextMaster, zijn werknemers, leidinggevenden, dochterondernemingen en partnerbedrijven te vergoeden voor, verdedigen tegen en vrijwaren van elke aansprakelijkheid indien een klacht of geschil voortvloeit uit een verkeerd gebruik van onze Diensten of de niet-naleving van deze Voorwaarden.

 

De Klant is aansprakelijk voor alle schade die door zijn toedoen kan worden berokkend aan TextMaster, zijn werknemers, leidinggevenden, dochterondernemingen en partnerbedrijven en verbindt zich ertoe TextMaster, zijn werknemers, leidinggevenden, dochterondernemingen en partnerbedrijven te vrijwaren van alle directe of indirecte schade die zij kunnen leiden doordat de Klant zijn verplichtingen niet nakomt.

De Klant moet TextMaster, zijn werknemers, leidinggevenden, dochterondernemingen en partnerbedrijven aldus vergoeden voor de directe en indirecte gevolgen van alle klachten en alle vorderingen, ongeacht hun aard, burgerrechtelijk of strafrechtelijk, die een derde kan inleiden of aanhangig maken met betrekking tot een verkeerd gebruik van de Diensten door de Klant of de niet-naleving van deze Voorwaarden door de Klant, en kan zich in dit verband niet beroepen op enige beperking van aansprakelijkheid of maximale schadevergoeding.

Intellectueel eigendom

TextMaster is eigenaar van alle eigendomsrechten op de Diensten en de website van TextMaster. Niets in deze Voorwaarden verleent u het recht om de handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken, logo’s, domeinnamen of enig ander onderscheidend teken van TextMaster te gebruiken.

U verbindt zich ertoe om in het kader van uw gebruik van de Diensten geen handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen of logo’s die het eigendom zijn van een vennootschap of organisatie te gebruiken in omstandigheden die al dan niet bewust verwarring kunnen zaaien over de eigenaar of licentiehouder van die merken, namen en logo’s.

Persoonsgegevens

De Partijen verklaren zich ten volle bewust te zijn van de Europese en nationale wet- en regelgeving, in het bijzonder voortvloeiend uit Verordening 2016/679/EU van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, de gewijzigde Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden en de uitvoeringsbesluiten erbij, evenals alle andere toepasselijke regelgeving ter zake die er later wordt aan toegevoegd of voor in de plaats komt (hierna de ‘Regelgeving inzake Persoonsgegevens’).

Onder voorbehoud van de persoonsgegevens van particuliere Klanten waarvoor onze vennootschap optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, verbindt TextMaster, dat persoonsgegevens verwerkt in zijn hoedanigheid van onderaannemer van een Klant die een rechtspersoon is, zich ertoe om:

 • de Klant afdoende waarborgen te bieden met betrekking tot de invoering van passende technische en organisatorische maatregelen op het vlak van de opleiding van het personeel van TextMaster dat met de Diensten belast is en het gebruikte materieel, opdat de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van de Voorwaarden voldoet aan de voorschriften van de Regelgeving inzake Persoonsgegevens;
 • geen persoonsgegevens te verwerken zonder naar behoren gedocumenteerde instructie daartoe van de Klant, met dien verstande dat als TextMaster van oordeel is dat een instructie van de Klant een inbreuk op de Regelgeving inzake Persoonsgegevens vormt, het de Klant daar zo snel mogelijk over inlicht;
 • de persoonsgegevens uitsluitend te verwerken voor de doeleinden omschreven in de Voorwaarden, met uitzondering van latere verwerkingen voor statistische doeleinden, waarvan de Klant erkent dat TextMaster er een gerechtvaardigd belang bij heeft;
 • de beveiliging van de lokalen van TextMaster te garanderen om vernietiging, verlies, wijziging, aanpassing of andere bewerking, diefstal, verduistering, beschadiging of openbaarmaking van of inzage door onbevoegden in de persoonsgegevens die aan TextMaster werden meegedeeld, die TextMaster bewaart of meer in het algemeen op enige wijze verwerkt voor rekening van de Klant, te verhinderen;
 • samen te werken met de Klant, onder meer door hem de nodige documentatie te verstrekken om aan te tonen dat al zijn verplichtingen worden nageleefd, in het bijzonder de uitvoering van audits, met inbegrip van inspecties, door de Klant of een andere onafhankelijke auditor die geen concurrent van TextMaster is en die hij opdracht daartoe heeft gegeven, en mee te werken aan die audits;
 • inzage te bieden in en over te gaan tot elke verzending, extractie, verstrekking, kopie of andere overdracht, in welke vorm ook, van persoonsgegevens aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie, met dien verstande dat, indien een of meer landen van bestemming geen beschermingsniveau waarborgen dat gelijkwaardig is aan dat van de Europese Unie, TextMaster zich ertoe verbindt om alle passende waarborgen te verkrijgen, hetzij op basis van een adequaatheidsbesluit, hetzij, bij ontstentenis van een dergelijk besluit, op basis van een kopie van bindende bedrijfsvoorschriften, standaardcontractbepalingen of een door de bevoegde autoriteit goedgekeurde gedragscode of certificeringsregeling;
 • alle verplichtingen van TextMaster uit hoofde van de Voorwaarden te doen naleven door alle vennootschappen die in de plaats van TextMaster treden en door elke onderaannemer – ten aanzien waarvan de Klant verklaart TextMaster zijn algemene toestemming voor dergelijke onderaanneming te verlenen – ongeacht zijn rangorde of wijze van betrokkenheid, door dezelfde verplichtingen uitdrukkelijk op te nemen in de overeenkomst die TextMaster met voormelde vennootschap aangaat of de onderaannemer met elke verdere onderaannemer aangaat, zodat zij zich ertoe verbinden de Voorwaarden na te leven;
 • in overeenstemming met de regels van de Regelgeving inzake Persoonsgegevens elke inbreuk in verband met persoonsgegevens waar TextMaster weet van krijgt, aan de Klant te melden, zo snel mogelijk passende maatregelen te nemen om die te verhelpen, met inbegrip van alle nuttige stappen bij de bevoegde nationale beschermingsautoriteit, en samen te werken met de Klant om in onderling overleg het bestaan van de inbreuk in verband met persoonsgegevens ter kennis van de betrokkenen te brengen.

 

Aangezien het ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens slechts optreedt als onderaannemer, kan TextMaster evenwel uit hoofde daarvan niet aansprakelijk worden gesteld en draagt de Klant de volledige aansprakelijkheid voor alle inbreuken op de Regelgeving inzake Persoonsgegevens, waarvan hij zich er in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke dientengevolge toe verbindt ze na te leven.

Sponsorprogramma

Met het Sponsorprogramma van TextMaster kunnen Klanten van TextMaster de Diensten aanbevelen aan hun vrienden, familieleden, klanten, partners enz. en voor elke aangebrachte nieuwe Klant een beloning krijgen. De voorwaarden van die beloning zijn beschikbaar op de website van TextMaster.

 

De sponsorverdiensten worden uitsluitend berekend op basis van geldige en daadwerkelijk door TextMaster geïnde transacties.

Nieuwe Klanten worden alleen voor het sponsorprogramma in aanmerking genomen wanneer zij zich hebben ingeschreven via de officiële sponsorlinks die TextMaster verstrekt (af en toe ook ‘Tracker’ genoemd).

Het staat TextMaster te allen tijde vrij om het sponsorprogramma te beëindigen. In dat geval blijven de door de Klanten reeds verworven verdiensten verschuldigd, maar zal TextMaster niet meer verplicht zijn bijkomende verdiensten uit hoofde van nieuwe Klanten uit te keren.

Bewijsovereenkomst

Overeenkomstig artikel 1367 van het Burgerlijk Wetboek van Frankrijk erkent de Klant, door het vakje aan te kruisen waarmee de Klant deze Voorwaarden aanvaardt, dat zijn instemming een elektronische handtekening vormt ten aanzien van TextMaster die tussen de partijen dezelfde rechtsgeldigheid heeft als een handgeschreven handtekening.

Meer in het algemeen erkent de Klant dat elk document waarvoor deze procedure werd toegepast, evenals elke e-mail tussen TextMaster en de Klant, ook zonder toepassing van voormelde procedure, een schriftelijk bewijs vormt, en elke briefwisseling of instemming dientengevolge rechtsgevolgen heeft vanaf het ogenblik waarop zij plaatsvindt, in dezelfde mate als waren zij handmatig ondertekend.

Behoudens door een rechtbank als geldig verklaard bewijs van het tegendeel is elke e-mail tussen TextMaster en de Klant niet alleen tussen de partijen onderling, maar ook tegenover iedere begunstigde derde tegenwerpelijk met dezelfde bewijskracht als een papieren document.

 

Geen herroeping – opzegging – onvoorzienbare omstandigheden

Overeenkomstig deze Voorwaarden erkent de particuliere Klant dat de diensten bestaan uit digitale inhoud, die niet in materiële vorm wordt verstrekt, en dat de verstrekking ervan is aangevat na zijn voorafgaande en uitdrukkelijke instemming. Dienovereenkomstig erkent de Klant uitdrukkelijk dat de Diensten, in overeenstemming met artikel L. 221-18, 13° van het Wetboek van Consumentenrecht van Frankrijk, niet onder het herroepingsrecht vallen en doet hij daar uitdrukkelijk afstand van.

TextMaster behoudt zich het recht voor om de account van de gebruiker te sluiten na een ingebrekestelling en een kennisgevingstermijn van 7 dagen indien de gebruiker zijn verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden niet in acht neemt.

De verplichtingen van de Klant en van TextMaster kunnen in overeenstemming met deze Voorwaarden worden opgeschort in geval van overmacht. Indien een gebeurtenis die als overmacht is aangemerkt langer duurt dan dertig (30) dagen, wordt de account automatisch gesloten, zonder dat noch de Klant, noch TextMaster aanspraak kunnen maken op enige financiële vergoeding.

Algemene bepalingen

TextMaster behoudt zich het recht voor om de inhoud en de specificaties van de Diensten te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

TextMaster kan om u zijn Diensten te verlenen, samenwerken met derde ondernemingen. U stemt ermee in dat die ondernemingen u voor rekening van TextMaster de Diensten kunnen verlenen.

U aanvaardt dat TextMaster u op het bij uw inschrijving opgegeven e-mailadres elektronische berichten stuurt. Via uw gebruikersinterface kunt u te allen tijde dit adres wijzigen of bezwaar maken tegen de verzending van commerciële berichten.

U stemt ermee in dat u als enige aansprakelijk bent voor alle activiteit op uw account en verbindt zich ertoe om in het kader van uw gebruik van de Diensten de geldende wetgeving in acht te nemen.

U verbindt zich ertoe om de broncode van de Diensten noch deels, noch volledig te kopiëren, te wijzigen, te verwerken tot een afgeleid werk, uit elkaar te halen, te onderwerpen aan reverse engineering of op enige andere wijze te proberen te achterhalen, zonder daarvoor de uitdrukkelijke toelating van TextMaster te hebben verkregen.

Indien de vennootschap wordt overgedragen aan een derde, worden de contractuele banden tussen TextMaster en zijn Klanten automatisch overgedragen aan de overnemer.

De Klant verleent de Vennootschap bij voorbaat toestemming om zijn contractuele rechten af te staan of over te dragen aan iedere persoon naar keuze, mits zij de Klant daar overeenkomstig artikel 1216 van het Burgerlijk Wetboek van Frankrijk vooraf van op de hoogte brengt, met dien verstande dat indien de Klant een particulier is, hij of zij bezwaar kan maken tegen de overdracht van het contract dat hij of zij met TextMaster heeft aan de overnemer indien zijn of haar rechten daardoor afnemen.

Bij geschillen over de toepassing en/of interpretatie van deze Voorwaarden kan de Klant een beroep doen op een bemiddelingsprocedure of enige andere alternatieve wijze van geschillenbeslechting.

Particuliere Klanten kunnen, behoudens andersluidende bepalingen in het Wetboek van Consumentenrecht van Frankrijk of enige andere toepasselijke rechtsbron, meningsverschillen en zogeheten consumentengeschillen in der minne beslechten door middel van bemiddeling bij het platform voor onlinegeschillenbeslechting.  De Klant kan een geschil aan de consumentenombudsdienst voorleggen door middel van het formulier op het platform voor onlinegeschillenbeslechting door hier te klikken.

Indien een bevoegde rechtbank een van deze Voorwaarden nietig verklaart, houdt de bepaling in kwestie op te bestaan zonder afbreuk te doen aan de overige bepalingen van de Voorwaarden, die onverminderd van kracht blijven.

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. TextMaster en u stemmen ermee in alle geschillen die uit deze Voorwaarden voortvloeien, voor te leggen aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de Franse rechtbanken.

Laatst gewijzigd: 25 september 2019