Privacybeleid

Dit privacybeleid regelt de verwerking van persoonsgegevens die voortvloeien uit het gebruik van de website https://nl.textmaster.com (hierna de ‘Website’) en de diensten die daarop worden aangeboden.

Aard van de verzameling van persoonsgegevens

Gebruikers kunnen TEXTMASTER, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, persoonlijke informatie en persoonsgegevens over hen meedelen, zoal hun naam, voornaam, IP-adres, gegevens over hun internetverbinding en -gebruik en hun e-mailadres. Om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van bepaalde diensten op de Website, zoals de nieuwsbrieven of contactformulieren, zijn sommige persoonsgegevens verplicht en andere facultatief. Of gegevens verplicht of facultatief zijn, wordt bij het verzamelen van de gegevens aangegeven met behulp van een sterretje. Wanneer de gebruiker verplichte persoonsgegevens niet meedeelt, kan TEXTMASTER niet op zijn vraag ingaan.

Doeleinde van de verzameling

Die persoonlijke informatie en persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld, bewaard en verwerkt voor volgende doeleinden:

  • om de relatie tussen TEXTMASTER en de gebruiker te beheren en verbeteren;
  • om de werking van de Website mogelijk te maken;
  • om gebruikt te worden in het kader van het beheer van de commerciële betrekkingen tussen TEXTMASTER en de gebruiker;
  • om TEXTMASTER in staat te stellen om vragen van de gebruikers van de Website te beantwoorden;
  • om gebruikers op hun verzoek publicaties, berichten en informatie van TEXTMASTER te kunnen sturen; en
  • om TEXTMASTER in staat te stellen aan zijn wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen, in het bijzonder op het gebied van veiligheid.

Ontvanger(s) van de gegevens

De gegevens kunnen tegen betaling of gratis worden meegedeeld en/of doorgegeven aan derden met wie TextMaster een overeenkomst is aangegaan voor de uitvoering in onderaanneming van taken die noodzakelijk zijn voor het beheer van de Website of voor logistieke doeleinden, zonder dat de gebruikers daarvoor hun toestemming moeten geven. Wanneer een vermeende inbreuk op de wet- of regelgeving wordt vastgesteld, kunnen deze gegevens op uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de gerechtelijke autoriteiten worden meegedeeld.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

De persoonlijke informatie en/of persoonsgegevens worden slechts bewaard voor de duur van de commerciële relatie en gedurende maximaal drie jaar na het einde daarvan, tenzij voor wettelijke bewaarverplichtingen en als bewijslast of voor boekhoudkundige verplichtingen, in welk geval zij niet langer worden bewaard dan de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn.

Uitoefening van rechten

Overeenkomstig de regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens heeft iedere natuurlijke persoon een recht op inzage, verbetering, wissing en desgevallend overdraagbaarheid van de gegevens over hem, evenals een recht om de verwerking ervan te laten beperken of om tegen die verwerking bezwaar te maken, mogelijk onder voorbehoud van gerechtvaardigde en dwingende redenen. Die rechten kunnen te allen tijde worden uitgeoefend door een brief te richten naar TextMaster, 69 rue de Richelieu, 75002 Paris, Frankrijk of een e-mail te sturen naar contact@textmaster.com.

De gebruiker kan ook instructies geven over wat er met zijn persoonsgegevens moet gebeuren nadat hij is overleden. De gebruiker kan deze rechten ook uitoefenen via de persoonlijke ruimte op de website https://nl.textmaster.com door aan te melden met behulp van zijn e-mailadres en het wachtwoord dat hij bij zijn inschrijving heeft opgegeven. De gebruiker heeft tot slot het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Om veiligheidsredenen en om fraude te voorkomen, kunnen wij genoodzaakt zijn te vragen om dergelijk verzoek te staven met een identiteitsbewijs. Na de verwerking van het verzoek wordt dat identiteitsbewijs vernietigd.

Doorgifte van gegevens naar buiten de Europese Unie

Aangezien sommige van onze partners zich buiten de Europese Unie bevinden, kunnen de aldus verzamelde gegevens worden doorgegeven naar landen die geen lid zijn van de Europese Unie en over andere wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens beschikken, met dien verstande dat, indien een of meer landen van bestemming geen beschermingsniveau waarborgen dat gelijkwaardig is aan dat van de Europese Unie, TEXTMASTER zich ertoe verbindt om alle passende waarborgen te verkrijgen, hetzij op basis van een adequaatheidsbesluit, hetzij, bij ontstentenis van een dergelijk besluit, op basis van een kopie van bindende bedrijfsvoorschriften, standaardcontractbepalingen of een door de bevoegde autoriteit goedgekeurde gedragscode of certificeringsregeling.

Laatst gewijzigd: 25 september 2019